<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Kanslozer

Zal je net zien, net als je denkt dat je met Rita Verdonk het toppunt wel hebt gehad qua creatieve wetsinterpretatie (17/10: mijn eerder beschuldigingen aan haar adres blijken ook nog eens niet waar), komt er een stel nog kunstzinnigere types voorbij:
Stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV) wil namens iedereen die herkeurd is of wordt volgens het nieuwe Schattingsbesluit een rechtszaak aanspannen tegen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en misschien ook tegen de staat. Volgens de stichting is de herkeuringsoperatie onrechtmatig. De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) moet volgens haar gezien worden als een gewone verzekering.
- via de Staatscourant.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten