<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Scheurt het voorhang van de wolken!

Eerder postte ik dit stukje jeugdsentiment al op het Subs-forum, maar hij is te mooi om daar te verpieteren. Op prot. chr. basisschool 'De Fontein' was dit een van mijn favoriete liederen. Geen idee natuurlijk wat "Scheurt het voorhang van de wolken" betekende, maar dat maakt het juist zo spannend.

Eens als de Bazuinen Klinken

Eens als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
Ja en Amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de Schriften zijn vervuld.

Roep de doden tot getuigen,
dat Gij van oudsher regeert;
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd.
Richt omhoog wat wist te buigen;
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur;
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken:
nieuw wordt alle creatuur.

Van die dag kan niemand weten,
maar het Woord drijft aan tot spoed.
Zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet?
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:11 a.m.

Moest denken aan de versjes die bij ons op de Venz-hagelslag-pot stonden.
(Als die bazuinen straks echt klinken krijg ik niet eens een routebeschrijving richting paradijs.)

posted by Anonymous Martijn Grooten on 12:11 a.m.
 1:04 p.m.

Gezang 300! Ook een van *mijn* favorieten. Naast 'Geest van hierboven' (gezang 477).

posted by Anonymous Els on 1:04 p.m.
 12:43 p.m.

psssst! tips voor Voorhangscheurderts: http://xenon.ot.ru/~dima/misc/files/Kate%20Bush/
(Bij Hounds Of Love in elk geval nummer 6 t/m 12 downloaden, da's kant 2, die tracks erachter zijn bonus)

posted by Anonymous Clismo on 12:43 p.m.
 1:39 a.m.

Hey!! Just surfing some sites and found this place. Cool!! I have a ipod nano site with lots of infomation regarding the ipod nano Drop by anytime

posted by Blogger freenanoipod on 1:39 a.m.
 2:53 a.m.

Want a free ipod nano? visit free ipod nano

posted by Anonymous Anoniem on 2:53 a.m.
 11:52 a.m.

if u want an ipod, you can go to www.getipodsforfree.com and do an offer. follow the instructions and they'll actually send you a freeipod, no joke, there's reviews all over the internet

posted by Anonymous Anoniem on 11:52 a.m.
 3:49 p.m.

Heeey,, dit is een supper mooi nummer,, het heeft veel gevoelens voor mij omdat mijn opa dit een mooi nummer vond en die is kort geleden overleden,, toen ik de kerk in liep werd dit ook gespeeld op de orgel..

posted by Anonymous Anoniem on 3:49 p.m.
 » Een reactie posten