<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De MP3-speler en het vrijvallend spaarloon

Nog steeds heb ik er geen. Maar dit is de nieuwe van Sony:

Die is wel heel erg mooi. Wordt wel verleidelijk om er een te kopen, vooral nu het spaarloon is vrijgevallen.
Maar... die sukkels van Sony hebben in de goedkope 6GB versie een harde schijf gestopt. Net nu Apple met de iPod Nano met een 4GB flashspeler komt. Dus geen bewegende delen en een veel lager batterij gebruik. Maar wel die lelijke vierkante iPod-vormgeving en geen hip OLED schermpje.
Nou zijn ze bij Sony niet gek en zullen ze binnenkort ook wel met een flashversie komen. Dus wacht ik nog even, vrijvallend spaarloon of geen vrijvallend spaarloon.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

3:13 p.m.

ik vind het maar een lelijk ding eigenlijk. maar goed, ik ben dan ook een ipod-fan. die nieuwe nano lijkt me geweldig, maar mijn 20gb versie staat eigenlijk bijna altijd vol, dus die ruimte is erg prettig.

posted by Blogger bas on 3:13 p.m.
 6:51 p.m.

Ik vind hem ook maar fugly. Daarbij zie ik qua vormgeving duidelijk dingen (ongeveer alles) die slecht gejat zijn van de Ipod.

posted by Anonymous Sjoerd on 6:51 p.m.
 10:48 p.m.

Zoals? De vormgeving van de iPod (wit, vierkant, monochroomscherm) is die van een pH-meter (ook de spelling wijst op die inspiratiebron).
De Sony daarentegen is mooi paars, met curves als een Aston Martin en Steve Jobs wil er ook een.

posted by Blogger Martijn on 10:48 p.m.
 9:35 a.m.

De iPod Photo heeft gewoon een kleurenscherm.
En 60GB, daar heb je ook wat aan. Als ik met 4 of 6 GB moest blijven klungelen, hield ik het wel op mn discman. Mapje van 6 mp3-cd's erbij, klaar.

posted by Blogger Koen on 9:35 a.m.
 » Een reactie posten