<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Guernsey

Het viel me al een tijdje op dat er een soort frietkar in de zijstraat geparkeerd stond. 's Avonds, tijdens de afwas, kon ik zien dat het in gebruik was. Blijkbaar werd er dan eten geserveerd voor de mensen die in het huis er tegenover iets aan het doen waren. Wat dat iets was, wist ik niet. Eigenlijk hield het me ook niet zo bezig. Uiteindelijk kwam ik erachter toen ik op zaterdag naar de stad ging. Een meisje hield me tegen en zei dat ze een film aan het opnemen waren en dat ik er niet langs kon. De film heette Guernsey. Fedja van HuĂȘt speelde er in mee.

Die film blijkt nu een van de beste film van dit jaar te zijn. Toch maar eens gaan kijken of die scene in mijn straat niet in de montage is gesneuveld. Alhoewel de trailer me niet zo aanstaat: veel diepe stiltes en tragische jankmomenten.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:25 a.m.

maar geen onaardige filmposter.
(hoewel dat grijze blok met de titel..)

posted by Blogger Ludo on 10:25 a.m.
 » Een reactie posten