<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Platenlawine

In Hollywood is het normaal dat rond deze tijd van het jaar ineens aan hausse aan goede films uitkomt. Dat heeft te maken met de Oscar-nominaties. Die zitten er aan te komen en als je film net uit is, is de kans groter dat een Academy-lid hem nog herinnert als hij zijn stemformulier invult.

De Grammy's hebben lang niet de status van de Oscars (ik weet eigenlijk ook niet wanneer ze worden uitgereikt.) Toch krijg ik de laatste paar weken de ene na de andere geweldige plaat te horen. Toeval? Of mikken de platenmaatschappijen misschien op de eindejaarslijstjes van de muziekbladen? Ik kan me zo voorstellen dat een hoge notering daarin toch een paar procenten extra verkoop oplevert.

Hoe het ook zij, check vooral deze platen uit:
  • The Makers - Everybody Rise!
  • De Jeugd van Tegenwoordig - Parels voor de Zwijnen
  • Diamond Nights - Popsicle
  • Audiotransparent - Nevland
  • Soulwax - Nite Versions
  • Lazarus Blackstar - Revelations
  • Ghetto Ways - Solid Brown
  • Taake - ...Doedskvad
  • Thralldom - Black Sun Resistance
  • Early Man - Early Man e.p.
(Bedenk nu dat een aantal van die platen al een tijdje uit is en dat ik ze alleen nu pas heb. Gaat mij theorie. Hoe dan ook: uitchecken die shit!)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:10 a.m.

jeugd van tegenwoordig is inderdaad erg goed, en lazarus blackstar natuurlijk ook. taake heb ik net neergehaald, dus ik ben benieuwd. en hoe klinkt die van audiotransparent?

wat vind je trouwens van opeth?

posted by Blogger bas on 10:10 a.m.
 7:33 p.m.

Trek ik absoluut niet. Veel te kitsch.

Audiotransparent is oneerbiedig gezegd Coldplay met een vleugje postrock. Eigenlijk een plaat die ik verschrikkelijk zou moeten vinden dus, maar hij is zo heerlijk zwelgende droevig (vooral het nummer met Miles Davis trompetje dat je kan downloaden van de site.)

posted by Blogger Martijn on 7:33 p.m.
 » Een reactie posten