<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Koninklijke gebakken lucht

DEN HAAG De troonrede gisteren was voor ruim 7 miljoen volwassen Nederlanders niet of nauwelijks te begrijpen. Dat is 60 procent van alle Nederlanders boven de 18 jaar. Slechts 15 procent begreep zonder moeite wat de koningin voorlas.

Dat zegt BureauTaal, een adviesbureau voor gemeentes en ministeries op het gebied van taal. Het ontbrak in de rede aan tussenkopjes, zegt het bureau. Ook stonden er te lange woorden in.

De conclusie is dat de troonrede aardig in de pas loopt met de manier waarop de overheid communiceert, zegt het bureau. Over het algemeen begrijpt 60 procent van de Nederlanders daar niets van.

In hoeverre je dit soort onderzoek van een bureau dat zelf geld verdient met het redigeren van tekstjes van ambtenaren moet vertrouwen is nog maar de vraag.
Zelf houd ik het er toch op dat de mensen die het niet begrepen gewoon doorhadden dat er niets te begrijpen is aan zinnen uit de Troonrede als
"De kracht van Nederland ligt van oudsher in de manier waarop wij samen weten in te spelen op veranderende omstandigheden."

of
"Migratiestromen zijn al eeuwenlang mede bepalend voor onze bevolkingssamenstelling en cultuur."

of
"Om een tolerante samenleving te bevorderen zal de regering haar volle aandacht blijven geven aan sociale samenhang."

Er staat namelijk niks.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten