<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Mannen komen van de Aarde, vrouwen komen van de Aarde

"Bla bla bla, mannen zijn nou eenmaal heel anders dan vrouwen, bla bla bla..."
Dit is het soort psychobabble dat je veel op televisie en in tijdschriften leest.

Persoonlijk heb ik het altijd een hoop gelul gevonden. Mijn idee was altijd dat er wel een verschil was, maar dat dat dan twee normale verdelingen met een iets verschoven gemiddelde die grotendeels overlappen betrof (als je dit even niet kan visualiseren vooral doorlezen.) Het verschil opblazen is dan vooral handig om 1) seksistische praatjes van een pseudo-wetenschappelijk sausje te voorzien en 2) om relatie-adviseurs iets te vertellen te geven. En wat lees ik in The Times:
The new study found, however, that such differences were overstated. It looked at 120 traits including personality, communication skills, thinking power and leadership potential and found that while there were some differences, they were mostly so small as to be statistically irrelevant.

The American study found significant differences in only 22% of traits. These included sexual behaviour, where men were less willing to show commitment, and in aggression — men were more prone to anger. Men were also, the psychologists found, better at skills involving co-ordination such as throwing.

(Lees het hele artikel hier.)
Meteen het originele artikel opgezocht en wat voor voorbeeld grafiekje zie ik daar in:

Dit is het verschil tussen mannen en vrouwen in self-esteem. Dat van mij is na deze bevestiging van mijn gelijk meteen weer een stuk naar rechts op de curve geschoven. En het was natuurlijk al boven gemiddeld.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:18 p.m.

wat een fantastische tijdloze - als in: had op elk willekeurig moment in de laatste 5 decennia gemaakt kunnen zijn - foto van de auteur trouwens

posted by Blogger Joris on 2:18 p.m.
 5:46 p.m.

die mrs. doubtfire-look verklaart meteen zijn/haar interesse in het onderwerp

posted by Anonymous Clismo on 5:46 p.m.
 8:01 p.m.

Amerikaanse professoren, zowel vrouwelijk als mannelijk, zweren bij die look. Vooral die grote bril is verplicht.

posted by Blogger Martijn on 8:01 p.m.
 » Een reactie posten