<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Terroristenglamour

Ondanks de eerdere arrestaties is de Hofstadgroep volgens minister Remkes gegroeid. Hij schat de omvang van de groep op ‘enkele tientallen’ personen.
- de Volkskrant

Grote Vaderlander JC zou zeggen: "Da's logies." Hoe meer je ze met grof geweld arresteert en hoe meer je de nadruk er op legt dat ze héél gevaarlijk zijn, hoe stoerder het wordt om bij 'De Hofstadgroep' te horen. Zeker als er dan ook nog 'banden met al-Qaeda' worden gesuggereerd (geloof ik niks van.)

Zou het niet beter zijn om 'de Hofstadgroep' te portretteren als het stelletje sneue wanna-be jidahi's - de heldhaftig martelarendood in Tsjetsjenië verhinderd door de Russische douane - dat ze hoogstwaarschijnlijk zijn? Meer een club Richard Reids dan een potententiële IRA of RAF?

Niet om het gevaar te bagatelliseren - amateuristische idioten kunnen onnoemelijk veel schade aanrichten, denk maar aan Timothy McVeigh of Yigal Amir - maar om de aanzuigende glamour er af te halen?

Of is daar op tegen dat de politie en inlichtingendiensten graag ook laten zien dat ze goed bezig zijn? (Val ik nu ten prooi aan samenzweringsdenken?)

Update: weer geen wapens gevonden. Als Samir A. en zijn maatjes nou ook weer worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, dan begint het wel heel erg een klucht van IRD-affaire-achtige proporties te worden.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

6:23 p.m.

Zou het niet beter zijn om 'de Hofstadgroep' te portretteren als het stelletje sneue wanna-be jidahi's

Dan voelt het passieve jongentje die graag mee wilt doen met de stoere mannen zich straks uitgedaagd en dan moet ie zich gaan bewijzen. Lastig dus.

Het is natuurlijk wel stoerder voor de regering als ze mensen oppakken die banden hebben met de al-qaedies, werkt natuurlijk beter om verkiezingzieltjes te winnen dan zeggen dat je een paar arabische hanggroepjongeren hebt opgepakt.

posted by Anonymous Sjoerd on 6:23 p.m.
 » Een reactie posten