<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Competent GezichtDe resultaten van verontrustend onderzoek in de nieuwe Science: proefpersonen mochten 1 seconde naar een foto van twee politici kijken en moesten dan zeggen welke ze het meest competent vonden. Het bleek dat degene met het meest competente gezicht in 70% van de gevallen de verkiezingen ook won. Zie ook het door mij gejatte grafiekje uit het artikel (Science wil dat je veel geld betaalt voor toegang tot de resultaten van dit vooral met gemeenschapsgeld uitgevoerde onderzoek, maar dat is een discussie voor een andere keer.) Een competent gezicht is overigens iets anders dan een knap gezicht. Een grote neus schijnt je bijvoorbeeld uitermate competent te maken, terwijl het babyface van Leonardo DiCaprio wel knap is, maar uitermate incompetent. In het algemeen geldt: hoe kinderlijker het gezicht, hoe incompetenter. Dus heb je een rond hoofd met bolle wangen, een kleine neus en grote ogen, dan kan je die politieke carrière wel op je buik schrijven.

Dit alles sterkt we dan wel weer in mijn mening dat televisie uitermate ongeschikt is voor politiek. Op basis van dit onderzoek zou het debat eigenlijk alleen schriftelijk gevoerd mogen worden, zo dat het op basis van argumenten wordt gevoerd en niet wordt beïnvloed door verouderde hardware in onze hersenen.

Positief is wel dan wel weer dat de kans dat Geert Wilders ooit premier wordt nu wel verwaarloosbaar is. En Dubya stijgt ook weer in mijn achting, hij versloeg immers de politicus met het meest competente gezicht allertijden, John Kerry.

Maar vooral is er nu toch de twijfel: hoe competent is mijn gezicht eigenlijk?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:12 p.m.

Hoe zit dat dan met JP, volgens de lage landen lijkt ie op harry en toch premier. Zal wel altijd een raadsel blijven.

posted by Anonymous Sjoerd on 11:12 p.m.
 » Een reactie posten