<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De ID-maffia rukt op

To explain the origin of the DNA/protein machine by invoking a supernatural Designer is to explain precisely nothing, for it leaves unexplained the origin of the Designer. You have to say something like 'God was always there', and if you allow yourself that kind of lazy way out, you might as well just say 'DNA was always there', or "Life was always there', and be done with it.
-- Richard Dawkins, The Blind Watchmaker : Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design p. 141
De ID-maffia is geïnfiltreerd in het ministerie van onderwijs! Een goed moment om even een verzoek te richten aan datgene waar ik eigenlijk niet geloof en dat dus ook met het leven op aarde niks te maken heeft (en zelfs als het dat al had was daar nog geen fatsoenlijke wetenschappelijke theorie op te baseren, want het is niet empirisch vast te stellen): godverdomme!

Het erge is nog dat ze wil dat Piet Borst en Ronald Plasterk er over gaan meediscussiëren. Er wordt (onterecht) al veel gezeken over wetenschappers die zich met onnuttige dingen bezighouden, maar Van der Hoeven vindt het wel gepast een deel van haar krappe budget en de beperkte tijd van twee van Nederlands beste wetenschappers te verspillen aan klinklare onzin.

Handiger lijkt het me als Van der Hoeven eerst gaat overleggen met collega Hoogervorst, die al eerder zulke verstandige dingen zei over homeopathie dat hij er prijs voor heeft gekregen. Ze kan ook dit artikel even doorlezen (er staan ook nog veel mooie links onder.)

En dan willen we er verder niks meer over horen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:00 a.m.

Ze zijn lekker bezig inderdaad. Als postmoderne dude vind ik dat iedereen lekker in zijn eigen taalspel mag geloven maar ik vertrouw de motieven van Van der Hoeven gewoon niet.

Vond het ook laf dat ze niet durfde te spreken over een multiculturele samenleving maar opeens op de proppen kwam met multireligieus en multiwetenschappelijk (die laatste breek ik sindsdien mijn hoofd over: wat bedoelt ze daar nou in godsnaam mee?) Anyway, ze is teruggefloten maar je kan je afvragen voor hoe lang?

posted by Blogger OMC on 11:00 a.m.
 9:49 a.m.

ik had het hier gisteren nog aan tafel over..
de vraag bleef wat ook alweer de verklaring was voor de big bang.. toevallig samenloop van omstandigheden?
Dat wil er bij veel mensen niet in..

posted by Blogger Ludo on 9:49 a.m.
 1:10 p.m.

Even zoeken op internet geeft als antwoord vacuüm fluctuatie.

posted by Blogger Martijn on 1:10 p.m.
 9:48 a.m.

interessant.

nog even een zijsprongetje. Op skepsis verweten de wetenschappers elkaar over en weer dat ze over dit onderwerp niks mochten zeggen: want het is zijn vakgebied niet.

oh..! uomo universale anyone?

posted by Blogger Ludo on 9:48 a.m.
 » Een reactie posten