<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

God Bestaat NietNet de eerste aflevering bekeken van God Bestaat Niet, de nieuwe serie van Muntz en Van de Wint. Ik ben grote fan, maar ondanks de rechtszaak was het erg tam deze keer. Een keurig interview met Dick Swaab, meer was het eigenlijk niet.

Desondanks velen malen leuker en effectiever dan Submission.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:46 p.m.

Wat ik als nuchtere jutter natuurlijk al wist wetenschappelijk onderbouwd. Die filmpjes tussendoor kunnen me wel gestolen worden, het begint een beetje Jim Carrey niveau te worden.

posted by Anonymous Sjoerd on 11:46 p.m.
 » Een reactie posten