<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Zombies, man... they creep me out

Een andere langlopende filmserie waar een nieuw deel van uitkomt, is George Romero's zombiereeks. De nieuwste aflevering heet Land of the Dead en de trailer staat online. De wel erg standaard stroboscoopflitsen en nu-metalriffs zijn niet al te hoopgevend. Maar daar staat eurotrashqueen en "dochter van" Asia Argento tegenover. En natuurlijk Dennis Hopper, die met zijn optreden aan het einde de verwachtingen weer pijlsnel doet stijgen (tijd geleden dat hij nog eens in een memorabele film zat.)

Graag zou ik hierbij ook nog weer eens willen pleiten voor een remake van Romero's Martin. Sinds The Matrix zijn films waarin een spel wordt gespeeld met werkelijkheid en fantasie helemaal in. Het origineel van Martin is een van de beste films in dat subgenre, beter zelfs dan Donnie Darko, want veel subtieler in zijn spel. Maar het origineel heeft wel wat eenvoudige te verbeteren schoonheidsfoutjes, met Lincoln Maazels veel te karikaturale acteerwerk als grootste (John Amplas is daarentegen magistraal in de titelrol .)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:02 p.m.

Die zombies die uit de zee komen doen me een beetje denken aan onze eigen Hollandsche zombie trots: Worst Case Scenario

posted by Anonymous Sjoerd on 1:02 p.m.
 » Een reactie posten