<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Kloof Dicht

Dat was dus geen succes. De rillingen lopen nog over mijn rug als ik terugdenk aan de triomfantelijke tronies waarmee Geert Wilders en Mat Herben in mijn naam victorie kraaiden. Geen referenda meer, alstublieft. Laten we de kloof tussen de politiek en burger met een grote aardverschuiving dichten: we voeren de directe democratie weer in. Niet meer een simplistisch, al te beperkend 'voor' of 'tegen' tegen een voorgekookt besluit, maar volledige zeggenschap.

De volksvertegenwoordiging is met name ingevoerd omdat het practisch onmogelijk was iets groter dan het klassieke Athene via rechtstreekse democratie te besturen. Maar nu hebben we internet, dus dat probleem bestaat niet meer.

Ok, dankzij internet weten we ook dat er nog veel meer idioten op de wereld zijn dan we altijd al dachten. Maar dat is op te lossen: we gooien een drempeltje op. Wil je meebeslissen dan moet je eerst een examen afleggen. Pas als je je Plato, Aristoteles, Montesquieu, Marx, Machiavelli, Rousseau en Voltaire kent, gecombineerd met wat staatsinrichting en vaderlandse geschiedenis mag je meedoen. Het examen mag best pittig zijn, maar moet weinig inzicht vereisen, zodat iedereen met wat doorzettingsvermogen het in principe kan halen. Een beetje zoals het rijexamen.

En mocht je het toch niet kunnen of willen halen, dan mag je nog altijd stemmen voor de regering, want die blijven we via algemeen kiesrecht kiezen. Omdat dat dan een soort presidentsverkiezing wordt, doen we dat wel via een technisch superieure Condorcet methode.

Een andere reden voor een volksvertegenwoordiging is dat we geen tijd hebben om ons met het soep- en aromabesluit of de mijnwet bezig te houden. Dat zou bij rechtstreekse democratie tot een lage opkomst en daar kaping door belangengroepen kunnen leiden. Oplossing: als je lid bent van een politieke partij stem je automatisch met de partij mee, tenzij je handmatig iets anders stemt.

In ieder geval: nie wieder dat Geert en Mat uit mijn naam hun banaliteiten op tv mogen vertolken. Ik geef toe: we zouden ze ook gewoon een weblog kunnen geven.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:45 p.m.

eens eens eens.

posted by Blogger bas on 8:45 p.m.
 12:38 p.m.

"Geen referenda meer, alstublieft."

Toch typisch hoe zoveel mensen die tegen referenda zijn toch tegen gestemd hebben.

posted by Anonymous Martijn Grooten on 12:38 p.m.
 1:11 p.m.

Je moet wel een beetje pragmatisch zijn...

posted by Blogger Martijn on 1:11 p.m.
 » Een reactie posten