<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Søde Piger

Voor KindaMuzik ga ik naar Roskilde. Zit ik wat op de mediasectie van de site te bladeren, zie ik ineens dit:

Sharkattack – the bar in the Media Village

Sharkattack is the Caribbean bar in the Media Village. It is festively decorated with loads of colours and eye candy. The bar serves light sandwiches, cakes, muffins and much more all day.

Sharkattack focuses on foreign beer and it is now possible to buy foreign draught beer in the Media Village. There will also be tropical drinks and cute girls in the bar.

Dat is nou nog eens service! Zouden meer concertorganisatoren moeten doen, een 'cute girl'-garantie geven. Vooral in de metal en meer experimentele hoek zou dat winst opleveren.

Ook uit taalkundige nieuwsgierigheid nog even op de Deense versie gekeken. "Cute girls" zijn "søde piger".
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:27 a.m.

hey kut, die hadden ze vorig jaar niet! die bar dan, cute girls wel. yep

posted by Blogger rizzx on 11:27 a.m.
 » Een reactie posten