<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Nee dus.

Niet dat ik niet achter de Europese gedachte sta en iets waar zowel Geert Wilders als Harry van Bommel tegen zijn moet wel iets positiefs in zich hebben.

Maar het is gewoon flut. Beter misschien dan de rommelige berg verdragen die er nu ligt, maar nog lang niet goed genoeg. 400 Pagina's gewauwel en nog steeds heb je een jarenlange studie nodig om er achter te komen hoe het zit met de verdeling van bevoegdheden tussen de Raad van Ministers, het Europarlement, de Europese Commissie en de Europese Raad. En een referendum over de 'grondwet' kan er dan nog wel af, maar het kiezen van de Europese Commissie is er nog steeds niet bij. Dat blijft achterkamertjesgekonkel, waar uiteindelijk een in eigen land geflopte Portugees als compromiskandidaat uit komt rollen.

Dat ik me hierbij schaar bij hen die tegenstemmen omdat anders de Turken en daarmee de sharia worden binnengehaald, de euro de schuld geven van de grote inflatie door Zalms pro-cyclische belastingbeleid en, misschien wel de ergste groep van allemaal, zij die God missen in de tekst, is jammer. Volgend jaar gewoon een kortere versie, met een duidelijke bestuurlijke structuur in de groep gooien, dan komt het allemaal nog wel goed.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:38 p.m.

Ik snap niet dat ze in verschillende fases dit proces hebben proberen in te zetten. Want waar mee begonnen had moeten worden was natuurlijk een kale grondwet. weet ik veel, 10 grondwetten met basisdingen als geen discriminatie, persvrijheid, vrijheid van religie, recht op sociale zekerheid, onderwijs etc. Dingen waar als je er tegen bent gewoon een klootzak bent maar die wel handig zijn om gewoon al binnen te hebben als Europa. Daarna had je dan nog die 10000 regeltjes en ambtelijke prietpraat kunnen regelen. Gemiste kans.

posted by Blogger OMC on 1:38 p.m.
 4:45 p.m.

wees blij: jullie mogen stemmen. in mijn steeds meer naar de junta-vorm afglijdende landje wordt daar zelfs niet over gesproken. ik zou in elk geval tegenstemmen en hoop dat jullie dat ook doen. dat ze daar eindelijk eens wakker worden in brussel en opnieuw bedenken wat democratie nu echt is.

posted by Blogger Vincent Romain on 4:45 p.m.
 1:18 p.m.

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a caulfield principlevendor site called Holden Tees. We're a small company and we sell shirts and stuff.

Come and check it out if you get time

-Holden Tees

posted by Anonymous Anoniem on 1:18 p.m.
 » Een reactie posten