<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Wal-Mart Borg

Even lekker United States of Jesus bashen. Eerder deze week hield ik me nog in toen uit een peiling door de Knight Foundation bleek dat meer dan een derde van de middelbare scholieren bleek te vinden dat de vrijheid van meningsuiting echt te ver gaat en dat de overheid best het een en ander mag censuren (cool trouwens, dat de mensen achter Kitt echt blijken te bestaan ;) Bij zo'n onderzoek in Nederland zou er namelijk waarschijnlijk niet veel anders uitkomen.

Maar waar je in Nederland wel op kan bouwen zijn kut-Marokkaantjes die officieel hun geld moeten verdienen met het vullen van de vakken van de lokale Bas, Dirk of Appie, maar meer tijd besteden aan flirten met toevallig passerende klasgenoten en bij een opmerking daarover een grote bek geven. Daar moet je bij Wal-Mart niet aankomen, aldus schrijfster Barbara Ehrenreich vandaag in NRC. Zij deed een tijdje ongeschoold werk en schreef daar het boek Nickled and Dimed over. Uit het NRC-artikel:
Bij Wal-Mart ontmoette ze argwaan omdat ze bij een test een fout antwoord had gegeven op de stelling 'In elke organisatie is er ruimte voor een nonconformist'. "Het leek me niet verstandig om overal slaafs het politiek correcte antwoord op te geven, dus vinkte ik aan 'strongly disagree'. Dat was niet goed, het enige juist antwoord was: 'totally disagree'."
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten