<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Beter tien mogelijk onschuldigen in de cel, dan één terrorist op straat.

Eindelijk een goed idee van Maxime.
Mijn lijstje hierbij:
  1. Maxime 'Onschuldig' Verhagen
  2. Piet-Hein 'Patriot' Donner
  3. Johan 'Vakantie' Remkes
  4. Ayaan 'Somalisch Stalinistisch Vrouwenfront' Hirshi Ali
  5. Geert 'Op mijn coupe soleil geen hoofddoekje' Wilders
  6. Leon 'Likud' de Winter (natuurlijk niet achter een muur, maar achter een hek)
  7. Wouter 'We bepalen ons standpunt na de opiniepeiling' Bos
  8. Sylvain 'Front National, departement Pays Bas' Ephimenco
  9. Rita 'De Razende Rechter' Verdonk
  10. Joost 'De Goede Dictator' Eerdmans
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten