<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Schrappen

Nou had ik bij wijze van goed voornemen besloten voortaan niet meer dan €50,- per maand aan cd's uit te geven (downloaden doet het om de een of andere reden niet voor me, ik moet het echte schijfje hebben), zodat ik geld over zou houden om bijvoorbeeld eindelijk eens mijn rijbewijs te halen. Of op vakantie te gaan.

In het begin van het jaar komt meestal weinig uit. En bovendien staat de dollar lekker laag, dus kan je in de VS veel cd voor weinig geld kopen. Dus dat moeten lukken. Dacht ik. Maar op de verlanglijst staan inmiddels:
  • Tocotronic - Pure Vernunft Darf Niemals Siegen
  • LCD Soundsystem - LCD Soundsystem
  • Death From Above 1979 - You're A Woman, I'm A Machine
  • Daan - Victory
  • Mercury Rev - The Secret Migration
  • Adam Green - Gemstones
Dat wordt dus schrappen. Mercury Rev maakt de minste kans, want dat is die muziek die ik wel heel mooi vind, maar in de praktijk nooit draai. LCD Soundsystem is bijna zeker, ook vanwege mijn kruideniersmentaliteit: dat is een dubbel-cd.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

5:55 p.m.

Vergeet die LCD Shitstem nou gewoon.

posted by Blogger OMC on 5:55 p.m.
 » Een reactie posten