<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Festivalkoorts

Erg vroeg, maar toch niet iets te laat opgestaan om kaartjes te kopen voor het Filmfestival Rotterdam.
9:05 stond ik in de rij.
Rond 9:30 kwam ik in het gelukkige bezit van nummer 469.
Op dat moment aan de beurt was... 21.
Zo rond 11:30 ga ik weer eens kijken hoe ver ze zijn. Gelukkig is het maar vijf minuten fietsen.

11:40: Nummer 131 is aan de beurt.
Weer thuis kom ik erachter dat het vorderen van de nummers inmiddels ook op de website wordt weergegeven. Via de speciale ticketwebsite bestellen dan maar. Maar die is ook overbezet. Wel herlaadt hij elke 30 seconden automatisch. Kijken wat sneller is. Ook de telefoon bijgeschakeld, met de mobiel op automatisch opnieuw bellen.

17:00: Volgens de website zijn ze bij 404 en gaat het met 40 mensen per uur.

17:55: Aangekomen bij de Doelen blijkt het nummer dat aan de beurt is 492 te zijn... Gelukkig is de organistie clement en mag ik aansluiten.

18:20:

En maar drie films uitverkocht, dus dat viel nog mee.

Het programma ziet er nu als volgt uit:

Vrijdag:
10:30 Simon
12:30 Yasmin
15:00 The Green Hat
17:30 Zielen van Napels
20:45 We Don't Live Here Anymore
23:00 So Cute

Zaterdag:
12:30 Goddess
15:00 Sanctuary
17:30 Thirst
20:00 Beautiful Washing Machine
22:45 Three... Extremes
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten