<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Wilders - The MovieLijkt me een uitgemaakte zaak. Zet de peroxide maar vast klaar, Leo!
Iemand nog idee├źn voor de verdere casting?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

7:25 p.m.

ik wil de extreemlinkse activist wel spelen die uiteindelijk een coupe pleegt waarbij religieus en rechts nederland het land wordt uitgejaagd.

posted by Blogger theo on 7:25 p.m.
 1:46 p.m.

halle berry als ayaan; john goodman als van gogh (wel wat lang); ali b. als mohammed b. - direct zijn doorbraak naar hollywood; kevin kostner als bak ellende (lijkt niet maar is minstens even saai).

posted by Blogger bas on 1:46 p.m.
 » Een reactie posten