<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Haai van Hirst


Deze mooie foto van een makohaai in een soort vissenloopband zag ik bij een verder niet erg interessant artikel over de overkomsten in bouw tussen de mako en tonijn op de BBC.

Ik moest meteen denken aan de Haai van Hirst.:


Eigenlijk vind ik de levende mooier, ook qua compositie, met die gewichten bovenop het aquarium (waarschijnlijk noodzaak, mako's kunnen flink springen.) Die van Hirst is ook broddelwerk, hij is langzamerhand uit elkaar aan het vallen. Fijn te weten als je er net $12 miljoen voor hebt neergelegd. Zoals wel meer moderne kunstenaars is Hirst beter in het concept dan in de uitvoering.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten