<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Rijmelaar des Vaderlands

Komt het ooit nog goed tussen Nederland en verkiezingen? Nauwelijks zijn we bekomen van het debacle dat de Grootste Nederlander uitverkiezing was of daar krijgen we Driek van Wissen op ons bord.

Who the fuck is Driek van Wissen? Volgens Joost Zwagerman een 'rijmelaar'. Nou heb ik niks tegen traditionele dichtvormen (juiste de beperkingen van een vast sjabloon dwingen vaak de mooiste en effectiefste ideeën af) en vrij veel tegen Joost Zwagerman, dus ik zag het probleem niet helemaal. Zo slecht kan die man toch ook niet zijn? Even googlen...
OP DE RAILS

Mijn trein gaat ogenschijnlijk rijden,
Want spoorwagon na spoorwagon
Links op een parallel perron
Zie ik langs mijn coupéruit glijden.

Maar dan verbreedt de horizon
En blijkt dat ik mij liet misleiden:
De trein is weg ter linkerzijde
En ik sta nog op het station

Zo worden wij wel meer bedrogen:
Wij zijn op reis, zo menen wij
En maken voortgang zienderogen,

Doch richten wij de blik opzij
Dan staan wij stil en onbewogen.
Het leven gaat aan ons voorbij
Hierna kan maar één conclusie mogelijk zijn: Nawijn wordt de volgende premier van Nederland.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

7:07 a.m.

I think you're right on track and not many people are willing to admit that they share your views. emmys oquinn terry is an AWESOME place to discuss LOST.

posted by Anonymous Anoniem on 7:07 a.m.
 2:25 p.m.

I am totally nude come see me. Take a bit for all pics and movies to load.

Why do I do this I like to make men blow their jiz in their pants.

Visit me.性爱

posted by Blogger 性爱 on 2:25 p.m.
 » Een reactie posten