<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Saaimission

Zijn er eigenlijk mensen die Submission ook gezien hebben?

Ik heb het wel geprobeerd, toen de film nog online stond bij iFilm. Maar het einde heb ik niet gered, ondanks dat het hele gedoe maar 11 minuten duurt. Wat een saai, semi-kunstzinnig geneuzel was dat zeg. Precies het soort cinema dat de kunstfilm zijn slechte naam geeft. En dat nog wel zonder subsidie!

De scenariste mag voor het beoogde vervolg eerst wel eens The Life of Brian of The Last Temptation of Christ bekijken om te zien hoe het wel moet. Een koor van onthoofde gijzelaars, onthande dieven en geburqade vrouwen dat een raĆÆ-versie van 'Always Look on the Bright Side of Life' zingt zou de film nog een beetje sjeu gegeven hebben.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:35 a.m.

ik snap dat humorloze toontje ook niet zo. Het verleden heeft immers aangetoond dat religie en fanatisme het best met de gulle schaterlach bestreden worden.

posted by Blogger Vincent Romain on 12:35 a.m.
 10:30 a.m.

Ik heb hem ook bij iFilm gezien. Pathetisch en vooral volkomen zijn doel voorbijschietend. Net als tanta Ayaan zelf, natuurlijk. Dat dan weer wel.

posted by Blogger luba on 10:30 a.m.
 11:07 a.m.

Lijkt me duidelijk, U zijt geen moslim,

posted by Anonymous Anoniem on 11:07 a.m.
 10:40 a.m.

...en u wel, natuurlijk. licht mij bij en leg uit waarom het zo goed is. ik zal intussen zeggen waarom ik het zijn doel voorbijschietend vind: de dame vertelt de verschrikkelijke dingen die haar zijn aangedaan op alsof ze een poƫziealbumgedichtje voorleest. in combinatie met de in soft-focus geschoten close-ups van een naakt lichaam met daarop verzen uit de koran, door een windmachine bespeelde delen van een sluier, de emotieloze ogen van de hoofdrolspeelster en de "mysterieuze" muziek van het type jaz "kijk mij eens mijn etnische achtergrond naar voren laten komen" coleman, is het enige effect dat "submission" bij mij sorteert een lange geeuw.

posted by Blogger luba on 10:40 a.m.
 » Een reactie posten