<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Schuld van Sittard

Dat Fortuna Sittard 24 miljoen euro schuld heeft weet inmiddels iedereen.

Maar wat maar niet duidelijk wil worden is waar Fortuna dat geld dan aan heeft uitgegeven. Niet aan spelers in ieder geval, want zelfs met aankoopbeleid van het niveau Koeman/Gullit moet je voor dat geld aardig mee kunnen komen in de Eerste Divisie.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:26 p.m.

dat geld is uitgegeven door het management van een paar jaar geleden, die toen duurdere voetballers aankochten met geld dat was bedoeld om de gaten in de begroting te dichten. vervolgens presteerden die duurdere voetballers volledig onder de maat.

zelfs de meest verstokte fortuna fans willen nu geen gemeenschapsgeld meer in de club duwen, geheel terecht. rest de vraag wat te doen met het pas enkele jaren oude stadion van 7 miljoen euro.

posted by Blogger bas on 12:26 p.m.
 1:12 p.m.

Oude club failliet laten gaan en een nieuwe, schuldenvrije, oprichten die in het stadion gaat spelen.

posted by Blogger Martijn on 1:12 p.m.
 5:03 p.m.

te dure middelmatige spelers gekocht inderdaad én de goeden (van bommel, hofland, bouma, pauwe, ea) voor nop verkocht. hoe dom kun je zijn?

het echte probleem zit m in het stadion. dat had natuurlijk nooit gebouwd mogen worden met voornamelijk geld van de club zelf. was dan liever in de oude vertrouwde baandert gebleven.

de club moet blijven bestaan. dat moet toch mogelijk zijn? zucht..

posted by Blogger theo on 5:03 p.m.
 » Een reactie posten