<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Dictator van Jaar

Nee, niet de traditionele winnaar Kim Jong-Il. Hij heeft dit jaar weer erg zijn best gedaan, maar desondanks moest hij dit jaar toch zijn meerdere erkennen in Saparmurat Niyazov, de President voor het Leven van Turkmenistan. Even een snel overzicht van de prestaties van Niyazov (meer uitgebreid vind je het hier):
  • Twaalf meter hoog verguld standbeeld van zihzelf dat meedraait met de zon.
  • Heeft boekje met leefregels geschreven, de Rukhnama, dat iedereen ingestapt krijgt.
  • Heeft september vervolgens omgedoopt in Rukhnama.
  • Januari heeft hij naar zichzelf vernoemd, april naar zijn moeder en mei naar zijn vader.
  • Noemt zichzelf Turkmenbashi, Vader der Turkmenen.
  • Bezig met de installatie van camera's op elke straat van een beetje belang in Turkmenistan (dat zijn er gelukkig niet zo veel).
Op zich niet slecht, maar het zijn geen Kim Jong-Il killers. De Observer vond het in 2003 dan ook een gelijkspel. Maar sindsdien heeft Niyazov hard toegeslagen. Zijn grote probleem is natuurlijk dat hij geen kernraketten heeft waarmee hij Seoul en Tokyo in radioactieve ruïnes kan veranderen. Maar de ware gekke dictator laat zich door zoiets niet terugslaan en Niyazov kwam met het plan dat hem de titel voor dit jaar oplevert: hij laat een ijspaleis in de woestijn bouwen, zodat alle Turkmeense kinderen, hoe uitgemergeld en geïndoctrineerd ze ook zijn, kunnen leren schaatsen en skieën.

Een andere factor die meewoog in de beslissing, is dat Niyazov een website heeft en Kim Jong-Il nog niet. In een tijd waarin elke loser een weblog heeft is het niet-hebben van een website voor een megalomane dictator natuurlijk not done.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten