<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Het Joesjtsjenko-Mysterie

Het is raar. En het kan bijna niet. Maar toch lijkt het zo te zijn. Kijk maar naar deze voor-en-na foto van de BBC:

Links: kaarsrecht. Rechts: met een boogje.
Zou dioxinevergiftiging tot neuskromming leiden?
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:12 a.m.

volgens mij is het niet zozeer een verkromming als wel dat het uiteinde van z'n neus een stuk is opgezwollen.

posted by Blogger Joris on 11:12 a.m.
 2:35 p.m.

hij heeft het uiterlijk van een zeer zware alcoholist. toen las ik dat dioxine de lever ernstig aantast en was de cirkel plots weer rond.

posted by Blogger bas on 2:35 p.m.
 » Een reactie posten