<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Sfeerverslag

Zelf ben ik er niet zo tevreden over: teveel goedkoop effectbejag. Het was dan ook een haastklus (typen en opsturen, zonder revisies). Desondanks is het geaccepteerd en nu te lezen op KindaMuzik: het sfeerverslag van de eerste Offline.
(Check vooral ook de coole logo's van broertje Sjoerd!)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:25 a.m.

dat goedkoop effectbejag (waar eigenlijk?) heeft wel effect, want is een bijzonder prettig artikel geworden over een avond waar ik graag bij had willen zijn. en die zatte lon met uberhaagse tongval kan ik me direct voor de geest halen hierdoor.

posted by Blogger bas on 1:25 a.m.
 8:03 p.m.

MtH rocks als het op sfeerverslagen aankomt :-)

posted by Blogger Vincent Romain on 8:03 p.m.
 9:16 p.m.

ik vond het een beetje té

posted by Blogger rizzx on 9:16 p.m.
 10:16 p.m.

Nou waren sommige dingen ook behoorlijk té (Wilko's ode aan Hidden Cameras is misschien zelfs een beetje understated ;), maar het is toch meer een verzameling flink aangezette anekdotes dan een vloeiend verhaal geworden.
Bovendien heb ik het dus door omstandigheden in een keer geschreven en opgestuurd, waardoor ik bij nalezen nog heel veel dingen die ik beter of anders had willen schrijven zie.

posted by Blogger Martijn on 10:16 p.m.
 » Een reactie posten