<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

No more whine... Quiet time...


Ik trok het niet meer. Mijn computer schopte altijd al een hoop herrie, maar nou begon die klotefan ook nog te piepen, alsof hij nodig ge├Âlied moest worden. Misschien was dat ook wel zo, want mijn computer werd op zulke momenten ook heel traag.
Maar nu is, na het nodig prutswerk, mijn processor onder de controle van de Cooler Master Aero 7 Lite gezet. Een gigantisch ding dat eruit ziet als een miniatuur straaljageronderdeel met regelbare snelheid en, dat is het allerbelangrijkste, een geluidsniveau tussen de 23,6 en 37,5 dB(A).

Update (20:19): Niet alleen is mijn computer veel stiller, hij is ook veel sneller. Ik snapte al niet waar die aan het 286-tijdperk herinnerende snelheden van de laatste tijd vandaan kwamen, maar blijkbaar was door al het stof en de slechte ventilator de koeling zo slecht dat de processor telkens op beperkt vermogen moest werken om oververhitting te voorkomen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:24 p.m.

Coolermaster is gewoon da bomb!

posted by Anonymous Anoniem on 11:24 p.m.
 » Een reactie posten