<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Creatieve corruptie

Je moet het de regerende klieks in de voormalige Sovjet-republieken nageven: ze spreiden een ongekende creativiteit ten toon in de manier waarop ze corrupt zijn.
Eerst die dioxinevergiftiging en nu wordt blijkt er ineens een bedrijf te bestaan dat een paar miljard kan betalen voor een oliebedrijf dat gevestigd is op het adres van een groentenboer.

Maar het mooist blijft de term waarmee ze het bijsturen van de verkiezingsuitslag (en ook daar hebben ze vele manieren voor, van het rondrijden van bussen aanhangers tot het oprichten van extra partijen om stemmen bij de concurrent weg te trekken): 'verkiezingstechnologie'.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten