<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Charisteas?

Je voelt al dat dit weer een typische Koeman-aankoop gaat worden. Terwijl de man met Rosales zowaar net zijn recordpoging miskopen beƫindigd had.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:38 a.m.

belachelijk inderdaad. peres moeten ze hebben

posted by Blogger rizzx on 11:38 a.m.
 11:44 a.m.

Ik weet het nog niet hoor. Zo'n type Kieft zoekt Ajax al jaren. Gewoon een domme lange gast die afwacht en de ballen er vervolgens in duwt/loopt.

posted by Blogger OMC on 11:44 a.m.
 12:37 p.m.

Wat Ajax vooral nodig heeft is een goede verdedigingsleider, type BLind/Rijkaard/Koeman. Je kan nog zoveel topspitsen en middenvelders op het veld zetten, als je verdediging niet goed in elkaar zit wordt het niks. Zie Real Madrid (en die hebben dan nog Walter Samuel)

posted by Blogger Martijn on 12:37 p.m.
 » Een reactie posten