<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Anti-Doodstraf Terroristen

Op de valreep nog het raarste nieuws van het toch al vrij bizarre jaar 2004:
TEGUCIGALPA, Honduras - Assailants claiming to be members of a revolutionary group opposed to the death penalty opened fire on a public bus in northern Honduras, killing at least 23 passengers and escalating an ongoing battle between gangs and a government dedicated to fighting them.
(Ik vermoed hier een old school Latijns-Amerikaanse doodseskadertruc om de betreffende doodstrafwet er door te krijgen.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:36 p.m.

Vrij onsubtiel dit. Zou iemand daar nog echt intrappen?

posted by Blogger OMC on 1:36 p.m.
 10:37 p.m.

Hmm... ik vroeg me sowieso af of Honduras de doodstraf zou hebben (voordat ik wist dat het er iets mee te maken had) en volgens Wikipedia al sinds '56 niet meer.

posted by Blogger martijn on 10:37 p.m.
 12:13 a.m.

Note to self: voortaan eerst het verhaaltje achter de link lezen voordat je een reactie post die volkomen overbodig is met die link.

posted by Blogger martijn on 12:13 a.m.
 » Een reactie posten