<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Afrekening 2004: The (International) Noise Conspiracy - Armed Love

The (International) Noise Conspiracy - Armed Love
[mijn KindaMuzik recensie]

Ik geloof niet in het communisme. Het idee dat de geschiedenis volgens een vast patroon verloopt is natuurlijk pure religie. Als ze vervolgens ook nog gaan beginnen over een voorhoede die de massa de vrijheid moet opdringen, dan haak ik helemaal af. Daar komt dan nog bij dat veel van mijn zogenaamde problemen met het kapitalisme eigenlijk gewoon excuses voor een gebrek aan zelfdiscipline zijn; alsof je in de arbeidersstaat niet op tijd op je werk hoeft te komen of een vrije dag spontaan kan inplannen.

Waar ik wel heilig in geloof, is in The (International) Noise Conspiracy. Al jaren de beste dansrockgroep op aarde. En tevens een stel links-extremisten die hun albums bij voorkeur doen vergezellen van wollige manifesten.

Maar vooral toch romantici, gevoelige jongens. Net als ik. (Ik heb immers een weblog, het kenmerk van de eentwintigste-eeuwse emotionele exhibitionist.) Dus is mijn weerstand al snel gebroken bij teksten als "You can call me romantic, you call me what you will / When I think about the revolution, you're still in my dreams / How are we gonna make history, when you're not hear with me?" en "Let us get corrupted by sin and the passionate new sound / The sound of young lovers, revolutionary babies on my mind". Zeker als ze worden voortgebracht over zulke (niet hoekige!) briljante baslijnen en toetsenwerk van gast Billy Preston. (Ik ben trouwens niet de enige die er gevoelig voor is, want de nogal rattig uitziende zanger Dennis Lyxzén schopte het tot meest sexy man van Zweden. Wel net voor Zlatan Ibrahimovic, dus misschien hebben ze ook wel een beetje aparte smaak daar in Scandinavië.)

Dus zong ik ook dit jaar weer regelmatig luidkeels "Let's make history right now!" tijdens het internetbankieren of strijken.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten