<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Shohei Imamura

In allerlei jaaroverzichten mis ik zijn naam, dus daarom nog even iets over de dit jaar overleden Japanse regisseur Shohei Imamura. Zijn films zijn rauw, vol seks, dood en achterlijkheid, maar ook altijd ontzettend humanistisch en zouden eigenlijk vaker gezien moeten worden, zeker door liefhebbers van films als Taxi Driver of Seul Contre Tous. Jammer genoeg is het werk van deze winnaar van twee Gouden Palmen slecht verkrijgbaar op dvd. Hier vind je een in memoriam en hier een interview. Op YouTube vond ik een trailer van Profound Desire of the Gods (zelf nog niet gezien) die een goede indruk geeft van zijn stijl (en waarom zijn films soms in de VS werden hergemonteerd tot soft-porno).


Update: Ik heb mijn skills uitgebreid met dvd-rippen en daarom kan je nu het openingshoofdstuk van The Ballad of Narayama downloaden.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:25 a.m.

ik snap helemaal niets van die trailer.

posted by Blogger bas on 1:25 a.m.
 » Een reactie posten