<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

2006 Hits Back! 9: Darkthrone - Too Old Too Cold & 10: Barbatos - Grave Violator


Darkthrone - Too Old, Too Cold


Barbatos - Grave Violator


Darkthrone is een heel vervelend duo uit Noorwegen. Foute politieke denkbeelden hebben en als je daar dan kritiek op krijgt je er onderuit proberen te lullen, kan het flauwer? Het zijn ook nog eens de farizeeërs van de old-school. Altijd maar zeiken over hoe het hoort en wat wel en niet mag.

Er zijn twee redenen om ze te vergeven. De eerste is dat ze zich niet aan hun eigen regels houden: Nooit zouden ze een single opnemen. Nooit zouden ze een nummer van een andere band coveren. Wat komt dit jaar uit? Een single met daarop een cover ('Love in a Void' van Siouxsie and the Banshees). Ze hebben er zelfs een video bij gemaakt, hoewel je je daar niet te veel bij moet voorstellen. Nog belangrijker is dat de muziek perfect is. Tot op de kale botten gestripte riffs en daar dan die als ijskoud staal snijdende stem van Nocturno Culto overheen. In 'Too Old Too Cold' komen alle Darkthrone-elementen samen. Het is wat je in de hip-hop een 'diss' zou noemen. Darkthrone is keepin' it real en de rest is een stelle wacke wannabe's: "You call your metal black? It's just flaccid, lame and weak." Je zou ze gezien de manier waarop ze de concurrentie wegzetten bijna gelijk geven, maar er is nog altijd
Yasuyuki Suzuki.

Zijn Barbatos mag ik namelijk toch ook erg graag horen. Al is het alleen maar omdat zijn stem verdacht veel op die van Beavis als The Great Cornholio lijkt - check vooral de afsluitende 'Violatol!' - en hij daarmee volkomen debiele teksten zingt in het soort Engels dat alleen Japanners spreken. Dan heb ik de heerlijke rollende groove en de met een terechte 'Ooh!' afgesloten gitaarsolo nog niet eens genoemd.

Als het op primitief en rauw aankomt hoef je dus niet per sé vikingbloed van vreemde smetten vrij te hebben.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten