<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

2006 Hits Back! 6: The Chuck Norris Experiment - The Roof Is About To Cave In


The Chuck Norris Experiment - The Roof Is About To Cave In

Wat is een hit? Per definitie niet iets voor de muzikale fijnproever; de hit spreekt immers een zo groot mogelijke groep mensen aan. Een hit moet daarom iets bekends hebben. De allergrootste hits wekken zelfs de indruk altijd ergens in het collectieve bewustzijn te hebben rondgezwommen; een stel muzikanten moest hem er alleen nog even uitvissen. De hit is daarom vaak niet het werk van het talent dat noten kan arrangeren op een manier waar de gewone sterveling nooit op zou komen. Veel vaker wordt een hit geproduceerd door gemiddelde muzikant die tijdens het ploeteren met zijn beperkte ideeën ineens, zomaar een gouden combinatie van clichés vindt. Het hoe en waarom van zijn vondst weet hij zelf niet, daarom zijn er ook zoveel one hit wonders. The Chuck Norris Experiment hoort daar niet bij. Op Volume! Voltage! staan namelijk al twee hits. Maar een daarvan heet '158' en is overduidelijk geïnspireerd op 'We Are 138' van The Misfits.

Maar 'The Roof Is About To Cave In' is een hele echte, originele hit en daarom zingen wij allemaal vrolijk mee: "The roof is about to cave in, too bad you're gonna die like that."
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten