<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

2006 Hits Back! 8: Wau Y Los Arrrghs!!! - Demolicion

Wau Y Los Arrrghs!!! - Demolicion

Is de plaat waarnaar je het meeste luistert in een jaar ook de beste plaat van dat jaar? Niet persé. Probeer in de trein of in het lab maar eens naar muziek met veel subtiele, zachte passages te luisteren. En dat loodzware meesterwerk is niet ideaal om de afwas snel mee af te krijgen. De plaat waarnaar je het meeste luistert is dus meestal een plaat met vrolijke, uptempo muziek die niet al te ingewikkeld is en uitermate geschikte als arbeidsvitaminen. De meest beluisterde plaat is kortom niet persé de beste, maar wel de leukste plaat van dat jaar.

De leukste plaat van 2006 is Cantan en Español van Wau Y Los Arrrghs!!!. Achter die saaie titel gaat een gekkenhuis aan mutante voodoosurf schuil. Om de een of andere reden roept de plaat bij bijna iedereen associaties op met de vampierstripbar in From Dusk Till Dawn. Die film is dan weer op zijn beurt gebaseerd op een rijke traditie aan Latijnse pulpcultuur, waarin Wau Y Los Arrrghs!!! perfect passen en dan met name zanger Wau, die met zijn dunne beentjes, dikke buik en schorre stem gemaakt lijkt voor de rol van Igor of Quasimodo.

Het beste nummer op Cantan en Español is 'Demolicion'. Het is nogal op 'Surfin' Bird' gebaseerd, maar daar doen we gezien de kwaliteit niet moeilijk over. Onderstaande livevideo zegt eigenlijk alles. Jammer dat de band in Nederland niet populair genoeg is. In het Patronaat hadden ze wel iedereen aan het dansen, maar zo een waanzin als in de video wilde het niet worden. Let ook op hoe de band eigenlijk wel erg goed speelt voor iets dat zoveel chaotische waanzin uitstraalt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:12 p.m.

Laat die plaat van Wau Y Los Arrrghs!!! nou ook door mij het meest gedraaid zijn dit jaar. Doet het ook geweldig op de fiets naar het werk, maar nog beter in tegenovergestelde richting.

posted by Anonymous JJ on 1:12 p.m.
 » Een reactie posten