<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

2006 Hits Back! 12: God Dethroned - Hating LifeGod Dethroned - Hating Life


Niks mis met de nieuwe, meer progressieve koers van The Haunted, maar af en toe moet er ook even lekker gethrasht worden. Daarvoor hoefde je in 2006 niet ver van huis te gaan, want het lekkerst thrashen, dat deed je met The Toxic Touch van God Dethroned. Hakkende riffs, ratelende drums, mooie solo en een echte metaltekst. Zo een die bewijst dat metal muziek is voor diep romantische zielen die lijden aan het leven:
"I drown in depressions
Countless addictions wear me down
Here’s a confession:
I’m gonna kill myself tonight."

Prettige kerstdagen!
(Nou vooruit, omdat het kerst is, nog een extra, echt kerstnummer over Jezus en zo: Chris Isaak - Last Month of the Year)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten