<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Cyprus

De invloed van Chuckie Wilders op de Nederlandse politiek begint nu al merkbaar te worden. Turkije is stout en we willen er niet meer mee praten totdat ze lief zijn voor ons vriendje Cyprus.

Waarom Turkije vervelend doet, wordt er nooit bij verteld. Wikipedia meldt dit over de scheiding in 1974:
By 1974, dissatisfaction among Greek nationalist right-wing elements in favour of the long-term goal of Enosis precipitated a coup d'etat against President Makarios which was sponsored by the military government of Greece and led by the Cypriot National Guard. The new regime replaced Makarios with Nikos Giorgiades Sampson as president, and Bishop Gennadios as head of the Cypriot Orthodox Church. Seven days after these events Turkey intervened militarilly in Cyprus by sea and air on 20 July 1974. At the time Turkey claimed it was invading to uphold its obligation under the 1960 Treaty of Guarantee. Talks in Geneva involving Greece, Turkey, the United Kingdom and the two Cypriot factions failed in mid-August, and Turkish forces subsequently moved from the previous cease-fire lines to gain control of 37% of the island's territory. During the invasion, over 160,000 Greek Cypriots [3] were displaced from their home land, while Turkish forces killed several thousand Greek Cypriots captured in the occupied areas[citation needed]. While this was happening, the entire inhabitants of several Turkish Cypriot villages were massacred in reprisal for the landings by Greek Cypriot paramilitaries.[4]

Dat wist ik niet en het nuanceert al aardig het standaard beeld van Turkije als 'bezetter' van Cyprus.

Wat ik wel wist en wat nog veel belangrijker is dat er in 2004 een VN-referendum is geweest over de hereniging van het eiland. De Turks-Cyprioten hebben daar toen voor gestemd, maar de Grieks-Cyprioten waren tegen. Dat maakt het standpunt van Turkije over het niet willen erkennen van (Grieks-)Cyprus een stuk logischer. "Zij moeten hun Turkse landgenoten niet, dan moeten wij hun niet," zal de gedachtengang in Ankara zijn.

Er is van alles mis met Turkije, maar wat betreft Cyprus hebben ze een punt.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:01 a.m.

Kennelijk waren de Grieks-Cyprioten wel voor hereniging, maar niet voor het door Kofi Annan opgesteld vredesplan. Daar ging het referendum over.

Waarschijnlijk is het gewoon jammer dat Cyprus niet is meegenomen bij de grote, gedwongen volksverhuizingen (c.q. etnische zuiveringen) van 1922. Dat had een hoop ellende bespaard.

(Griekse zoontje: "papa, wat is een nationalist?" Griekse vader: "iemand die denkt dat zijn land beter is dan Griekenland.")

posted by Blogger Martijn on 8:01 a.m.
 9:35 a.m.

Chuckie Wilders. LOL. Die gaat in het arsenaal naast Leon "Irak is de schuld van Links" Likud.

Ik weet niet hoor, misschien wisten ze bij de EU dat Turkije toch nooit Cyprus ging erkennen, en voila ze trappen er in.

(het zal toch altijd een "maar jij in 1922, maar jij in 1878, ja maar eerst jij in 1755, oh ja maar toen in 1345, etc fokkincetra" verhaal blijven. Gewoon erkennen en ja meester zeggen, einde verhaal.)

posted by Blogger OMC on 9:35 a.m.
 9:56 a.m.

Volgens hetzelfde artikel vonden de Turkse-Cyprioten het ook niks en Annan kennende zal het heus geen verschrikkelijk eenzijdig plan geweest zijn. Volgens je eigen artikel waren zowel Erdo─čan als Papandreou voor.

posted by Blogger Martijn on 9:56 a.m.
 10:00 a.m.

Chuckie Wilders heb ik niet zelf bedacht.

Leon Likud heeft zichzelf laatst trouwens echt volkomen belachelijk gemaakt. Hij is vanaf nu Leon Dresden.

posted by Blogger Martijn on 10:00 a.m.
 11:40 a.m.

Oh, ik zeg ook helemaal niet dat het een slecht voorstel was. Je moet Griekse politici gewoon niet geloven. Papandreu had waarschijnlijk twee villa's op Cyprus die meer waard zouden worden bij hereniging en die Karamanilis zal dan wel aandelen in de lokale wapenindustrie hebben gehad. Ofzo. Zo gaan die dingen daar :)
Was wel verbaasd om te lezen dat veel Grieken (60% las ik ergens) voor de Turkse toedreding tot de EU waren (zijn?). Ook wel om pragmatische redenen - dan moeten de Turken zich tenminste aan de regeltjes houden enzo - maar toch.

posted by Blogger Martijn on 11:40 a.m.
 12:18 p.m.

Ah maar wat zie ik nou? In welke fijne kringen beweegt ons Leon zich? Ik dacht al: dat soort hoogwaardige ideeen verzint hij natuurlijk nooit zelf.

posted by Blogger OMC on 12:18 p.m.
 » Een reactie posten