<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Negatie

In verband met de racistische moord in Antwerpen moest aldaar weer even op zeer irritante wijze gestookt en gezeurd worden door Nova. Als Filip DeWinter binnenkort plotseling besluit dat die Vlaamse aansluiting bij Nederland maar eens uit het partijprogramma moet, dan is dat te danken/wijten aan de fine fleur van de Nederlandse tv-journalistiek. Nota bene Lousewies van der Laan - iemand die haar zoontje Helix heeft genoemd - moest uitleggen dat klimaat zus of klimaat zo niettegenstaande bij een brute moord het toch nog altijd degene die de trekker overhaalt is die schuldig is.

Maar het absolute dieptepunt kwam toen de burgemeester van Antwerpen zei dat de moord "de negatie van alles wat een stad is" was. Nova's man in Antwerpen wist niet wat 'negatie' betekent.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten