<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Hup Jelleke!

Gezeik over oneerlijke media-aandacht door politici trek ik in de regel niet. Maar nu is er iemand die echt reden tot klagen heeft: Jelleke Veenendaal. Altijd is het Rita zei zus en Mark zei zo en nooit hoor je wat Jelleke gezegd heeft. Terwijl het echt niet slechter kan zijn dan wat met name Rita presteert. Want god, wat een aanfluiting is dat zeg. Mark: "Jij stemde lekker in 1994 nog op de PvdA!" Rita: "Nietes!" (een donkere wolk trekt over haar gezicht) "Oh, dat heb je zeker weer in een interview met me gelezen. Nou, die interviews altijd, dat gaat nergens over, laten we het hebben over de inhoud." Mocht Verdonk onverhoopt premier worden, dan gaan we dus dit soort dingen krijgen.

Wat meteen al pleit voor Jelleke: ze heeft Fokke & Sukke strip over haar onbekendheid op haar website gezet.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten