<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Drugs maakt meer kapot dan je lief is

Je kledingsmaak bijvoorbeeld. Je zou toch denken dat Pete Doherty aan zijn relatie met Kate Moss in ieder geval een paar mooi pakken van bevriende designers zou over hebben gehouden. Maar kijk eens in wat voor trui de KindaMuzik-fotografe hem vastlegde:

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:36 a.m.

Zijn muziek ken ik niet, maar al die foto's en beelden die ik van hem zie bij RTL Boulevard (en nu op jouw blog) maken heb wel tot een Held. :D

posted by Anonymous Abdon on 1:36 a.m.
 1:39 a.m.

"Doherty is vooral bezig zich staande te houden, dus tijd om fatsoenlijk op deze heldenontvangst te reageren kan hij niet maken, al zou hij willen. Pete lijkt volledig van de wereld, zweet als een otter en schrikt soms even wakker van de lichten boven hem" - wat een held :D

posted by Anonymous Abdon on 1:39 a.m.
 » Een reactie posten