<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

De Armstrong van de Nederlandse politiek

Uit die hele Ayaan Hirshi Ali Magan docu van Zembla - die ik overigens nogal hijgerig vond - haal ik twee dingen:
  1. Het strenge, doch rechtvaardige Nederlandse asielbeleid blijkt in de praktijk te selecteren op slimme, hoogopgeleide asielzoekers met acteertalent. Dat verbaast me eigenlijk niks en op een kromme manier is het misschien niet eens zo slecht: als je de asielprocedure zo succesvol hebt weten te manipuleren, dan vind je gegarandeerd je weg in de Nederlandse maatschappij.
  2. Het kleindenken uit de Fortuyn/Verdonk-school is zelfs in een relatief bastion als de VVD niet bestand tegen de dynamiek van de wereld buiten polder en Vinex-wijk. Je merkt ook dat het cultuurbotsingsdenken uit raakt. Verdonk, Rutte en Veenendaal (ze zit in de lift!) debatteren niet over wie het hardst optreedt tegen kut-Marokkaantjes, maar gewoon, ouderwets VVDs over wie de grootste beschermer van de heilige hypotheekrenteaftrek is.
Maar het alleropvallendst toch wel is humorloosheid en verbetenheid waarmee mevrouw Magan haar torenhoge ambities (met succes) najaagt. De enige die ik kan verzinnen die in de buurt komt qua intensiteit van doelen nastreven is Lance Armstrong.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2:10 p.m.

En ik hoor net dat Ayaan zal gaan werken bij een conservatieve denktank, een onderdeel van Bush z'n achterban? Gosh. Arme vluchtelinge.

posted by Blogger Mettine on 2:10 p.m.
 1:34 a.m.

Gelukkig is haar uitwerking niet zo perfect als die van Lance, zou een stuk saaier zijn ;)

posted by Anonymous Sjoerd on 1:34 a.m.
 » Een reactie posten