<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

ScienZuurtist of the Invisible vs Het Huiskamergenie uit Nieuwegein

Plaats: Het Subjectivisten-forum
Vraag: kennen ouders de favoriete muziek van hun kids en omgekeerd?

Met mijn moeder kan ik heel erg bonden over Spinvis. Zij heeft een nog grotere hekel aan hem dan ik. Waar ik graag in ironische hyperbolen over het vermeende huiskamergenie uit Nieuwegein praat, daar kan zij op die toon van verbazing en verontrusting tegelijk die alleen moeders beheersen zeggen: "Ik snap echt niets van die Spinvis. Hij heeft totaal geen stem. En die teksten, wat een slap semi-artistiek geneuzel. Dat die overal van die goede recensie krijgt, ik snap het echt niet."

-- Martijn ter Haar (martijn@kindamuzik.net), April 20th, 2006.


"Waar ik graag in ironische hyperbolen over het vermeende huiskamergenie uit Nieuwegein praat "

Tjee dat is me wat. Zitten jullie dan tegenover elkaar?
Je moeder en jij? ik stel me een verduisterde kamer voor.
Wat drinken julie dan ? Thee ? Vallen er lange stiltes ?

GodsKristusmeZiele, dat ik Mevrouw Ter Haar en haar Heerlijke Martijn zo dicht bij elkaar mag brengen, zo zie ja maar, het is allemaal niet voor niets geweest.

Dat je Moeder nog meer hekel tegen mij op kan brengen is minder vreemd dan het lijkt weet je. Die mensen hebben de Oorlog meegemaakt. En dan lul je wel anders. Dan weet je waar de vijand zit.
Met Verbazing en Verontrusting slaat zij mij gade.

Zij is een zeer lieve en wijze vrouw, dat weet ik nu al.

Praten jullie vaak in ironische hyperbolen over mij ? ik bedoel,
twee keer per week, of drie keer? Halen jullie dan ook interviews
aan? of is een half woord genoeg? Dat laatste zeker. Dat is namelijk echte, echte Moeder/Zoon liefde.

Liefde zonder Woorden.

en buiten is het opeens lente...


-- spiv (mail@spinvis.nl), April 22nd, 2006.


En zo gaat het nog een tijdje verder.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:40 p.m.

Zou ie nou altijd zo slap lullen, in zijn muziek, op internet. Ik word bijna suïcidaal van dat gezever.

posted by Anonymous Sjoerd on 8:40 p.m.
 3:02 a.m.

Whahaahaaa: hilarisch!
Dus Spinvis zit 's avonds ook maar een beetje suf te posten
:-)
Vanuit Nieuwegein
:-)
Op de zolderkamer
*zie het helemaal voor me*

posted by Blogger Mettine on 3:02 a.m.
 » Een reactie posten