<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Streefbroek

Studievriendin J. woonde ooit samen met R., een heuse topsporter, Europees kampioen met het honkbalteam. Zoals dat gaat in deze welvaartsmaatschappij kwam J. wat aan, waardoor ze een broek niet meer paste. R. was blijkbaar erg gesteld op deze broek en vroeg haar waarom ze hem nooit meer aan had. Bij het vernemen van de reden sprak hij vervolgens de legendarische woorden: "Oh, dan wordt dat je streefbroek."

De laatste paar maanden heb ik helaas ook voor enkele honderden euro's aan streefbroeken opgebouwd. Pure kapitaalvernietiging, dus zet ik mij zuchtend en steunend tot het grootste cliché aller goede voornemens.

In de liefde weegt taalinnovatie nooit op tegen lompheid, zelfs niet als het een novum van het niveau 'streefbroek' betreft. Het slechte karma van R. was zelfs dusdanig groot dat niet alleen J. hem verliet, maar hij ook uit het Nederlands honkbalteam werd gezet vlak voor de Spelen van Sydney.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:20 p.m.

mijn streefbroek paste twee maanden geleden weer, na enkele weken southbeach dieet. dat smaakt op een gegeven moment niet meer, dus de streefbroek is nu weer precies dat.

laatste aanschaf is een hometrainer. maar nu ben ik te moe.

posted by Blogger bas on 9:20 p.m.
 5:47 a.m.

Tip: ga emigreren EN je proefschrift afschrijven: werkt als een trein!
En ik had niet eens een streefbroek....

posted by Blogger Mettine on 5:47 a.m.
 » Een reactie posten