<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Tremelo Picking

De eerste nuttige les voor 2006: dat geweldige snel-en-langzaam-tegelijk effect waar blackmetalbands zo gek op zijn creƫer je met een techniek die 'tremelo picking' heet. Hier wordt uitgelegd hoe het moet.

Twee voorbeelden:
- de fantastische afsluitende 'grote finale'-riff van Taakes ...Doedskvad.
- de desolate pracht overgaand in extreem geweld van 1349's 'Nathicana' (met op het eind als bonus drummer Frost die het fenomeen blastbeat demonstreert.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:19 a.m.

Uitleg over hoe het moet laat ik graag aan me voorbij gaan, maar ik moet zeggen dat 1349 me langzaamaan in een wurggreep heeft genomen. Hoewel de zang (voor mij) een probleem blijft bij veel metal valt er blijkbaar toch aan te wennen. Het is echter vooral het waanzinnig strakke samenspel van de instrumenten: gruwelijk lekker.

posted by Blogger willem on 8:19 a.m.
 » Een reactie posten