<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

J Mascis, wel leuk

Dinosaur Jr., nooit wat mee gekund. Het geniale van J. Mascis gaat een beetje aan me voorbij. Als zanger is dat begrijpelijk, maar ook als gitarist heb ik het nooit in hem gezien. Maar nu heeft hij eindelijk zijn plaats (her)vonden: van J. Mascis als drummer ben ik fan.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10:59 p.m.

Te wazig en niet strak genoeg zeker? ;)

Zo effe naar een voorbeeldje luisterend kan ik me niet voorstellen dat zijn vingers jeukten om ook even me tokkelen.

posted by Blogger OMC on 10:59 p.m.
 » Een reactie posten