<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Gem > The Strokes

Na het beluisteren van First Impressions of Earth op de VPRO Luisterpaal en het zien van het Gem/Spider Rico-kerstconcert stel ik wetenschappelijk vast:
Gem > The Strokes
Alleen al omdat Maurits van Gem niet Shane MacGowan probeert na te doen. En omdat zij wel een split-single met Spider Rico hebben en The Strokes niet.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:38 p.m.

Tof dat je The Strokes noemt. Eindelijk een band die ik ken :-)
Maar volgens mij vind je ze niet goed omdat je gewoon weer een andere mening dan de rest erop na wilt houden ;-)

posted by Anonymous Frank on 11:38 p.m.
 8:54 p.m.

Daar maak ik me wel schuldig aan, alhoewel steeds minder - conformisme is gezelliger - maar in het geval van The Strokes is het echt niet zo. Ik vind ze bij vlagen leuk en vooral technisch erg goed - strakkere ritmesecties vind je nauwelijks - maar echt briljant vind ik het niet.

posted by Blogger Martijn on 8:54 p.m.
 » Een reactie posten