<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d5380916813193286218', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Neo-Kolonialen op Geitenwollensokken

Geachte directie van ING, Rabobank en Atradius,

Ik ben zeer bezorgd over de levering van twee korvetten aan Indonesië.
Dergelijke schepen zijn in het verleden ingezet tegen de burgerbevolking, ondermeer in Atjeh.
Het kopen van dure oorlogsschepen is bovendien ongepast in een land waar tientallen miljoenen onder de armoedegrens leven.

Ik wil u dringend vragen om u terug te trekken uit de financiering van deze levering.
(Dit zat als reclame bijgesloten bij de Groene Amsterdammer.)


Waar halen die neo-kolonialen op geitenwollensokken het lef vandaan? Als de democratisch gekozen regering van Indonesië twee korvetten wil kopen, dan heeft een stel verlopen hippies en krakers in Amsterdam daar niets over te zeggen. Hebben ze gemist dat in 1945 Nederlands-Indië onafhankelijk is geworden of zo? Of dat dictator Suharto in 1998 is afgetreden?

Weet je wat pas ongepast is? Om onder het mom van pacifistische bezorgdheid je op slinkse wijze te bemoeien met regeringsbesluiten van de democratisch regering van andere landen (moet je diezelfde figuren van Campagne tegen de Wapenhandel eens horen als een rechtse Amerikaanse senator kritiek heeft op het Nederlandse euthanasie- of drugsbeleid) en geld waarmee je tientallen uitgemergelde kindjes had kunnen redden uitgeven aan full colour propagandamateriaal voor dat doel.

(Ok, ik besef me terdege dat ook democratisch gekozen regeringen heel domme dingen kunnen doen. Mensen opsluiten in cellen met de brandveiligheid van een in kerosine gedoopte polyester kinderpyjama bijvoorbeeld. Daar mag je best tegen protesteren. Maar wel bij de regering zelf. Je gaat niet druk uitoefenen op een verzekeringsmaatschappij in een ander land, waardoor in potentie de aankoop niet door zou kunnen gaan terwijl er in Indonesië zelf brede steun voor is.)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

9:25 p.m.

Hoi. Leuk hoor dat stukje zou het bijna met je eens zijn. Minister Bot noemde kritiek op de levering ook al neo-koloniaal. Ik zou graag je bron voor die brede steun in Indonesie zien.
Overigens is Atradius gewoon een bedrijf aan de Amsterdamse Keizergracht (toevallig ook de plek waar Neerlands grootste wapenhandelaar ooit heeft gewoond, Louis de Geer).

posted by Anonymous Anoniem on 9:25 p.m.
 » Een reactie posten