<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Grammaticacontrole

Ik ben geen Microsoft-hater, maar van de grammaticacontrole van Word krijg ik echt een punthoofd. Komt er een groen kringeltje onder 'inmiddels'. Waarom in godsnaam?
"'Inmiddels' valt onder schrijftaal. Afhankelijk van het lezerspubliek van uw tekst kunt u wellicht beter een minder formeel aandoend woord kiezen."

Ok, dus 'inmiddels' is te stijf, maar 'minder formeel aandoend' is lekker vlot taalgebruik? Staat genoteerd.
'Voortouw' is volgens de alwetende paperclip dan weer te populistisch. 'Initatief' moet het zijn.
Als dit nou uitglijders zou zijn van een verder nuttige functie zou het nog tot daaraan toe zijn. Maar de paperclip heeft me nog nooit voor een grote fout behoed.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten