<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Rondje metal

Zware Metalen publiceert de lezersjaarlijst, die een stuk interessanter is dan die van de meeste metalmagazines, ondanks dat Opeth toch weer op 1 staat. Zo klinken Shining en <Code> erg de moeite waard. Ook Gojira ga ik eens checken, want ik heb zo de indruk dat die band nou net goed doet wat Opeth fout doet.

Een ander metalblad dat 'bout it, 'bout it is, is het Amerikaanse Decibel. Een interview met de nieuwe lokale BM-helden lukt niet helemaal, maar zoals wel vaker het geval levert juist dat een erg amusant artikel op (via). In dezelfde editie en ook online een goed interview met Josh Homme. Die lijkt ten opzichte van het rampzalige concert in Paradiso van vorig jaar niet alleen behoorlijk afgevallen (waarschijnlijk ook veel streefbroeken), maar heeft ook de band weer op de rails, getuige dit optreden bij Jay Leno met gastbijdragen van Chris Goss en Billy Gibbons.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten